Charles L.J.F. Douw van der Krap
(1908-1995)

Bij K.B. van 17 december 1949, No. 70, benoemd tot Ridder der 4e klasse der Militaire Willems-Orde wegens:
"Het zich in de strijd onderscheiden hebben door uitstekende daden van moed, beleid en trouw. Na zich op 10 Mei 1940 te Rotterdam vrijwillig beschikbaar te hebben gesteld voor de bevelvoering over een afdeling ongeoefende marinetroepen, waarbij oudere, eerst diezelfde dag onder de wapenen gekomen manschappen der Marine-militie, heeft de luitenant ter zee Douw van der Krap deze afdeling bij de bezetting van het Beursstation en later bij die van de Oude Plantage op onverschrokken wijze aangevoerd, in het bijzonder toen ten gevolge van eigen verliezen door vijandelijke mitrailleur- en mortiervuur bij een gedeelte een paniek was ontstaan. Van grote moed, initiatief en doorzettingsvermogen getuigen evenzeer zijn herhaalde pogingen in de jaren 1941-1943 om uit Duitse krijgsgevangenschap te ontsnappen, waarin hij tenslotte eind November 1943 slaagde, en zijn uitwijken naar Polen, waar hij vooral in verband met het uit de weg ruimen van een Duitse officier, als vogelvrij verklaarde, door de Gestapo werd nagejaagd. Ondanks de chaotische en uiterst gevaarlijke toestand als gevolg van de bloedige, in het begin van Augustus 1944 in Warschau uitgebroken revolutie, heeft Douw van der Krap op verzoek van de leider der Philips fabrieken aldaar, de zware verantwoordelijkheid voor fabrieken en personeel op zich genomen en de evacuatie van het personeel naar Nederland mede geleid. Na zijn terugkeer in September 1944 in Nederland heeft hij wederom op onverschrokken en voortvarende wijze met ondergronds-verzetsmannen deelgenomen aan de gevechtshandelingen der Britse Luchtlandingstroepen in en om Oosterbeek, waarna hij onder zeer moeilijke omstandigheden in de nacht van 21 op 22 October 1944, ingedeeld bij een groep der Iste Airborne Division ten Zuiden van Renkum, over de Rijn naar het reeds bevrijde deel van Nederland uitbrak. Hij heeft doorlopend in de moeilijkste omstandigheden blijk gegeven met totale wegcijfering van eigen persoon en belangen van zijn drang om aan de strijd tegen de vijand deel te nemen."

Over zijn oorlogsbelevenissen schreef Douw van der Krap: "Contra de swastika : de strijd van een onverzettelijke Nederlandse marineofficier in bezet Europa, 1940-1945" (Bussum : Van Holkema & Warendorf, 1981)

 © Foto: P.G.H. Maalderink, "De Militaire Willems-Orde sedert 1940"