Dutch Army officers KNIL officers  |  home
Nederlandse marine-officieren
1940-1945

Dutch naval officers
1940-1945
 
 

A  B  C  D  E  F  G  H  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z

Royal Navy officers serving on Dutch ships


  

WOORDENLIJST GLOSSARY
Rangen Ranks
adb1 adelborst 1e klasse acting sub-lieutenant
cdr commandeur commodore
kltz kapitein-luitenant ter zee commander
ktz kapitein ter zee captain
la luitenant-admiraal admiral
ltz1 luitenant ter zee 1e klasse lieutenant-commander
ltz2 luitenant ter zee 2e klasse lieutenant
ltz3 luitenant ter zee 3e klasse sub-lieutenant
omsd2 officier marinestoomvaartdienst 2e klasse engineer officer 2nd class
ovl2 / 3 officier vlieger 2e / 3e klasse flying officer 2nd / 3rd class
ozwnr2 officier zeewaarnemer 2e klasse naval observer officer 2nd class
sbn schout-bij-nacht rear-admiral
va vice-admiraal vice-admiral
WOORDENLIJST GLOSSARY
Andere termen Other terms
1e off 1e officier First Officer
a/b aan boord aboard
cdt commandant in command
Du krijgsgev in Duitse krijgsgevangenschap in German captivity (PoW)
eo eervol ontslag honourable discharge
gesn gesneuveld killed in action
HMS [Brits] Zijne Majesteits His Majesty's Ship
Hon honorair, ere- Honorary
Hr.Ms. Harer Majesteits Her Majesty's Ship
Jap krijgsgev in Japanse krijgsgevangenschap in Japanese captivity (PoW)
KM Koninklijke Marine Royal (Dutch) Navy
KMR Koninklijke Marine Reserve Royal Naval Reserve
MLD Marineluchtvaartdienst Naval Air Service
MTB Motortorpedoboot Motor torpedo boat
off officier officer
pens pensioen retired
SD voor Speciale Diensten for Special Duties
tijd tijdelijk temporary
wnd waarnemend acting

 
Nederlandse onderscheidingen Dutch decorations
BK Bronzen Kruis Bronze Cross
BL Bronzen Leeuw Bronze Lion
E Ereteken voor belangrijke krijgsverrichtingen
24= Timor 1942
Decoration for important war service
24= Timor 1942
HO Huisorde van Oranje
5b= Ridder 2e kl., 5a= Ridder 1e kl., 4= Officier, 3= Commandeur, 2= Grootofficier, 1= Grootkruis
House Order of Orange
5b= Knight 2nd class, 5a= Knight 1st class, 4= Officer, 3= Commander, 2= Grand Officer, 1= Grand Cross
KRV Kruis voor Recht en Vrijheid Cross for Justice and Freedom
KV Kruis van Verdienste Cross for Meritious Service
MH Erepenning voor Menslievend Hulpbetoon
Mk Mobilisatiekruis 1914-1918 Mobilisation Cross 1914-1918
MNOC Medaille Nederlands Olympisch Comité
l= met lauwertak, k= met het kroontje, 3= in brons, 2= in zilver, 1= in verguld zilver
Medal Dutch Olympic Committee
MNSF Medaille Nederlandse Sport Federatie
3= in brons, 2= in zilver, 1= in verguld zilver
Medal Dutch Sports Federation
3= in bronze, 2= in silver, 1= in guilded silver
MWO Militaire Willems-Orde 4e klasse
3= 3e klasse, 2= Commandeur, 1= Grootkruis
Military Order of William 4th class
3= 3rd class, 2= Commander, 1= Grand Cross
NL Orde van de Nederlandse Leeuw (ridder)
2= Commandeur, 1= Grootkruis
Order of the Dutch Lion (knight)
2= Commander, 1= Grand Cross
OHK Oorlogsherinneringskruis
(met .. gespen)
War Commemorative Cross
(with .. clasps)
ON Orde van Oranje-Nassau (ridder)
4= Officier, 3= Commandeur, 2= Grootofficier, 1= Grootkruis, x= met de zwaarden
Order of Orange Nassau (knight)
4= Officer, 3= Commander, 2= Grand Officer, 1= Grand Cross, x= with swords
OV Ereteken voor Oorlog en Vrede
(met .. gespen)
Decoration for War and Peace
(with .. clasps)
VK Vliegerkruis Flying Cross
XV, XX, etc. Dienstkruis voor Officieren Zeemacht,
15 jaren, 20 jaren, etc.
Service Cross for Naval Officers
15 years, 20 years etc.
Buitenlandse onderscheidingen Foreign decorations
DB Dannebrogorde [Denemarken]
DSC Kruis van Verdienste [Engeland] Distinguished Service Cross [UK]
DSO Orde van Verdienste [Engeland] Distinguished Service Order [UK]
LM Legioen van Verdienste [Verenigde Staten] Legion of Merit [US]
2= Chief Commander, 3= Commander, 4= Officer, 5= Legionnaire, x= with Combat Distinguishing Device
MID Eervolle vermelding [Engeland] Mention in despatches [UK]
MBE Lid van de Orde van het Britse Rijk [Engeland] Member of the Order of the British Empire [UK]
OBE Orde van het Britse Rijk [Engeland] Order of the British Empire [UK]
3= Honorary Commander, 4= Officer, 5= Member of the Military Division
OVO Ereteken voor verdienste jegens de Bondsrepubliek Oostenrijk
2= Groot Gouden Ereteken
 
PZ Orde van de Poolster van Zweden
2= Commandeur 1e klasse
 
UNSM Medaille voor dienst bij de Verenigde Naties United Nations Service Medal [UN]
VM Orde Virtuti Militari [Polen]
zk= zilveren kruis, 5=5e klasse
Virtuti Militari [Pol]
Z Zwaardorde van Zweden
2a= Commandeur 2e klasse
 
ZS Orde van de Zwarte Ster [Frankrijk]  

Bronnen / Sources:

De gebruikte batons (icoontjes voor onderscheidingen) zijn merendeels afkomstig van de website: www.onderscheidingen.nl (met dank aan Erik Muller).

Dutch Army officers KNIL officers  |  home